Coachande samtal

Ungdomscoach – personligt stöd till barn och unga vuxna

Riktar sig till barn och unga vuxna mellan 10 -30 år som behöver stöd och hjälp i sociala relationer, sociala kontexter eller har svårigheter i sin vardag till följd av till exempel psykisk ohälsa, ångestproblematik, ofrivillig social isolering, skolfrånvaroproblematik.

Insatsen är stödjande och motiverande genom praktiska insatser och aktiviteter. Det kan vara med fokus på till exempelvis fritidsaktiviteter och skolgång. Det kan också handla om att vara behjälplig i kontakter med myndigheter och/eller andra instanser såsom sjukvård, psykiatri och skola. Målet med insatsen och genomförandet formuleras och planeras tillsammans med t.ex. individen som ska ta del av insatsen, hens familj och socialtjänst. Individen får stöd och vägledning utifrån de utmaningar individen möter. Gemensamt formuleras ett individuellt program utifrån individens behov och det kan handla om vardagsstruktur, skolarbete, relationer, eget mående eller komma igång med en aktiv fritid. Insatsen sker i nära samarbete med familjen och andra personer runt personens nätverk och kan genomföras efter beslut från socialtjänsten, bokas privat eller med stöd av aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.

Add Your Heading Text Here