Skolfrånvaroprogram

Skolfrånvaroprogram


Ett manualbaserat behandlingsprogram för barn och ungdomar som har långvarig social isolering och skolfrånvaro ofta i kombination med psykosociala svårigheter, till exempel koncentrationssvårigheter, depressioner, ångest, oro. Programmets syfte är att förebygga skolfrånvaro och att hjälpa skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Skolfrånvaroprogrammet riktar sig till barn/ungdom, familj och samarbetar med elevens skola.
Programmet har förutom fokus på vad som behöver göras för att hjälpa eleven så innefattar det även stöd till föräldrar i vardagen och vid samverkan med skolan.

Exempel på delar i skolfrånvaroprogrammet som utförs är relationsbyggande arbete, beteendeanalys, kartläggning som ska resultera i en övergripande behandlingsplan inkl. beteende- och processmål enligt ACT, gradvis skolnärmanden, färdighetsträning, exponering, anpassningar, energiplanering och struktur.

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.

Add Your Heading Text Here