Hästunderstödda Insatser

Hästunderstött Lärande

Verksamhetsområdet bygger på att barn och ungdomars vistelse i stallet och tillsammans med hästen stödjer läroplanens mål och utgår ifrån varje elevs individuella behov och förmågor. I stallet och tillsammans med hästen ges möjlighet att erbjuda strukturerade, rörelse- och glädjefyllda insatser som stödjer motivation, delaktighet, social kompetens och kunskapsinhämtning. Här kan insatserna variera från att vara en integrerad del av skoldagen för elever i grundskola, gymnasium, särskola och särgymnasium till att ligga som en målinriktad aktivitet efter skoldagen. Det kan också vara ett led i återgång till skolsituationen efter problematisk skolfrånvaro. Ofta ges insatserna i tvärprofessionella team som kan bestå av lärare/specialpedagog, elevassistent, fysioterapeut, arbetsterapeut, socialpedagog eler annan aktuell yrkesgrupp. 

Hästen träffar ofta människorna enskilt eller i mindre grupper. Insatserna kan variera mellan uppsutten verksamhet, samspel från marken, att promenera med hästen, skötselaktiviteter, stallarbete och inte minst viktigt deltagande i planering och för- och efterarbete. Hästen kan vara ensam eller i en grupp av hästar och insatsen kan ges ute i hagen, i naturen eller i stall och ridhus. Hästens personlighet och vilja att interagera är den viktigaste parametern.

LÄRA MED HÄSTAR

Fridstorp använder sig bland annat av metoden Lära med hästar. Genom strukturerade och målstyrda teambuildingövningar tränas deltagarna i kommunikation, ledarskap, samarbete och fokus. Allt sker med hästen som lärare!

Det är ett självstärkande program för barn och ungdomar. Hästar är fantastiska lärare och kan hjälpa både barn och vuxna att utveckla ledarskap, kommunikation, samarbete och empati. Hästar dömer inte och de är tydliga i sin respons på människans beteende. Genom hästen får barnet/ungdomen ökad förståelse för hur deras bemötande påverkar andra och att hur vi kommunicerar, fokuserar och samarbetar inte bara påverkar hästar utan även de människor vi möter. Att med hjälp av hästen lära sig mer om detta och efterhand stärka sin egen självkänsla och få positiva erfarenheter att ta med sig vidare i livet.

Kontakta oss för mer info.

Läs mer:

https://www.hippson.se/artikelarkivet/reportage/hastar-ar-larare-for-skolelever-de.htm 

https://www.laramedhastar.se

189704
Total Visitors

Kontakt info

By Fridstorp

Copyright © 2021. All rights reserved.